Công văn số 1235/SNV-TĐKT ngày 04/11/2016 V/v hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016.

Đăng ngày: 09/11/2016 08:04:48

Kính gửi:

– Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

– UBND các huyện, thành phố;

– Các doanh nghiệp thuộc khối thi đua của tỉnh.

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 được sửa đổi, bổ sung một số Điều năm 2005, năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng;

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2016; Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày16/01/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai, thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2016.

Để việc tổ chức tổng kết phong trào thi đua và xét khen thưởng năm 2016 đảm bảo đúng quy định, Sở Nội vụ hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG BÁO CÁO TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA, CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017

1. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2016

1.1. Kết quả đạt được

–  Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Thủ trưởng đơn vị và các đoàn thể trong việc tổ chức triển khai thực hiện các văn bản về thi đua khen thưởng và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do trung ương, tỉnh, ngành phát động (Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh;Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” ; Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 04/7/2014 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị 34/CT-TW của Bộ Chính trị; Quyết định số 1511/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND tỉnh về chương trình hành động  thực hiện Chỉ thị số 18/CT/TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016-2020) …);

– Chất lượng, hiệu quả của các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, địa phương năm 2016;

– Tổ chức triển khai phát động các phong trào thi đua “Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Dân vận khéo” trong cơ quan Nhà nước”;  “Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”….;

– Việc tuyên truyền, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại cơ quan, đơn vị;

– Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua (nêu tên, lĩnh vực cụ thể của gương điển hình tiên tiến đã xây dựng);

– Kết quả khen thưởng của cơ quan, đơn vị trong năm (số lượng tập thể, cá nhân đã được khen thưởng; tỷ lệ khen giữa cán bộ công chức, người lao động với lãnh đạo của cơ quan, đơn vị).

1.2. Tồn tại hạn chế

Nêu những tồn tại hạn chế trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua, công tác khen thưởng.

1.3. Kinh nghiệm và những biện pháp khắc phục để thực hiện tốt hơn trong thời gian tiếp theo.

1.4. Những kiến nghị, đề xuất về công tác thi đua khen thưởng.

2. Phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

Tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 04/7/2014 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị 34/CT-TW của Bộ Chính trị;

– Thực hiện tốt Quyết định số 1511/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND tỉnh về chương trình hành động  thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;

– Căn cứ các chỉ tiêu, kế hoạch được giao xây dựng nội dung phát động và kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị;

– Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; ”Dân vận khéo” trong cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016-2020;

– Làm tốt công tác bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020 theo Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 26/4/2016 của UBND tỉnh Sơn La.

– Nêu những giải pháp để nâng cao chất lượng hiệu quả trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển Kinh tế – Xã hội năm 2017.

3. Báo cáo chấm điểm thi đua năm 2016

Các cơ quan, đơn vị báo cáo chấm điểm theo mẫu gửi kèm.

II. HƯỚNG DẪN XÉT KHEN THƯỞNG

1.  Nguyên tắc khen thưởng

– Việc xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được thực hiện trên nguyên tắc dân chủ, công khai, chính xác và công bằng; xét, công nhận danh hiệu thi đua cho cá nhân trước, tập thể sau;

– Trong một năm, mỗi tập thể cá nhân chỉ được tặng 01 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh bao gồm cả thành tích toàn diện và thành tích thi đua theo chuyên đề, trừ các trường hợp khen thưởng thành tích đột xuất. Đối với cá nhân trong một năm cũng chỉ đề nghị một hình thức khen thưởng cấp nhà nước hoặc danh hiệu ”Chiến sĩ thi đua toàn quốc”;

– Các trường hợp đề nghị tặng thưởng Huân chương có tiêu chuẩn liên quan đến “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, thì sau 5 năm được tặng thưởng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, mới được đề nghị xét tặng Huân chương;

– Đối tượng nữ nghỉ thai sản theo chế độ quy định của nhà nước và những người có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản, những người trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu do bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ quan y tế, thì thời gian nghỉ vẫn được tính để xem xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

– Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Các trường hợp đi đào tạo từ 01 năm trở lên, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

– Đối với cá nhân chuyển công tác thì đơn vị mới có trách nhiệm xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến” trên cơ sở có ý kiến nhận xét của đơn vị cũ (đối với trường hợp có thời gian công tác ở đơn vị cũ từ 6 tháng trở lên);

– Đối với cá nhân được điều động, biệt phái đến cơ quan, đơn vị khác trong thời gian dưới một năm thì việc bình xét danh hiệu thi đua và đề nghị khen thưởng do cơ quan, đơn vị điều động, biệt phái xem xét quyết định (có ý kiến nhận xét của cơ quan, đơn vị tiếp nhận cá nhân được điều động, biệt phái);

– Đối với cá nhân được điều động, biệt phái đến cơ quan, đơn vị khác trong thời gian từ một năm trở lên thì việc bình xét danh hiệu thi đua và đề nghị khen thưởng do cơ quan, đơn vị tiếp nhận điều động, biệt phái xem xét quyết định.

2. Những trường hợp không xét tặng danh hiệu và khen thưởng

– Công chức, viên chức mới tuyển dụng dưới 10 tháng, nghỉ việc từ 40 ngày làm việc trở lên, bị thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên;

– Đơn vị mới thành lập chưa đủ 01 năm;

– Tập thể và cá nhân không đăng ký danh hiệu thi đua năm 2016;

– Những trường hợp trong năm đang xem xét xử lý kỷ luật, hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo nhưng chưa được xác minh làm rõ.

III. TIÊU CHUẨN XÉT DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước (khen cao)

Thực hiện theo Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 được sửa đổi, bổ sung một số Điều năm 2005, năm 2013; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ.

2. Dự kiến số lượng Cờ Thi đua của Chính phủ năm 2016 như sau:

– Khối các Ban của Đảng: 01 cờ;

– Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị – Xã hội: 01 cờ;

– Khối Tổng hợp và khối Nội chính: 01 cờ;

– Khối các Sở chuyên ngành và Ban quản lý: 01 cờ;

– Khối Khoa giáo và Văn hoá xã hội: 01 cờ;

– Khối các huyện, thành phố: 02 cờ;

– Các xã, phường, thị trấn: 02 cờ;

– Các Khối Doanh nghiệp: xây dựng, vận tải, viễn thông; nông, lâm nghiệp;  du lịch, dịch vụ; Tư nhân: 02 Cờ.

3. Tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh

3.1. Cờ thi đua của UBND tỉnh

– Tiêu chuẩn: Cờ Thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh được xét tặng cho tập thể có thành tích hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là tập thể tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu khối thi đua; nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác; tổ chức đảng, đoàn thể đạt trong sạch, vững mạnh.

– Cờ Thi đua của UBND tỉnh xét tặng cho các đơn vị tham gia giao ước thi đua với UBND tỉnh (theo danh sách khối thi đua);

– Các xã, phường, thị trấn dẫn đầu các huyện, thành phố:

+ Các huyện: Thuận Châu, Mai Sơn, Phù Yên, Sông Mã: mỗi huyện được 02 Cờ;

+ Thành phố và các huyện còn lại: mỗi địa phương được 01 Cờ.

– Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng đơn vị dẫn đầu ngành (các ngành có từ 05 đơn vị trực thuộc trở lên): mỗi ngành chọn 01 Cờ;

2.2. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được lựa chọn trong số các tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và đạt các tiêu chuẩn sau:

– Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước;

– Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;

– Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

– Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

– Các tổ chức đảng, đoàn thể phải đạt trong sạch vững mạnh (nếu có);

– Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước.

2.3. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

– Có ba năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở;

– Có một trong các điều kiện sau:

+ Có sáng kiến do Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương xem xét, công nhận;

+ Là thành viên tham gia đề tài khoa học cấp tỉnh, bộ, ngành, đoàn thể   trung ương đã được nghiệm thu, đánh giá đạt loại Khá trở lên;

+ Được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp “Bằng lao động sáng tạo”;

– Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” được xét công nhận vào năm đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” lần thứ ba.

2.4.  Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

a. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

Có 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.

b. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

–  Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

–  Có 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm;

– Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với các thành viên trong tập thể; Tổ chức đảng, đoàn thể đạt trong sạch, vững mạnh (nếu có).

IV. HỒ SƠ KHEN THƯỞNG

1. Hồ sơ đề nghị tặng Cờ Thi đua của UBND tỉnh, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh gồm:

– Tờ trình kèm theo danh sách tập thể, cá nhân của đơn vị đề nghị khen thưởng (02 bản dấu đỏ);

– Biên bản họp và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (02 bản);

– Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị (01 bản);

– Hồ sơ đề nghị “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” phải kèm theo Quyết định công nhận hoặc giấy chứng nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 03 năm (năm 2014, 2015, 2016); Giấy chứng nhận sáng kiến hoặc “Quyền tác giả” cấp tỉnh (bộ, ngành trung ương) hoặc văn bản nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh hoặc Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2. Hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh gồm:

– Tờ trình kèm theo danh sách tập thể, cá nhân của đơn vị đề nghị khen thưởng (02 bản dấu đỏ);

– Biên bản họp của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (02 bản);

– Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (01 bản);

– Hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen phải kèm theo: Quyết định công nhận hoặc giấy chứng nhận sáng kiến cơ sở (02 sáng kiến) của cá nhân được đề nghị khen thưởng; Văn bản đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân (năm 2015, 2016);

– Hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” phải kèm theo Quyết định công nhận danh hiệu thi đua của tập thể và cá nhân năm 2016.

3. Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước gồm:

– Tờ trình kèm theo danh sách tập thể, cá nhân của đơn vị đề nghị khen thưởng (02 bản dấu đỏ);

–  Biên bản họp và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (02 bản);

– Văn bản nhất trí của cấp uỷ cấp trình khen.

– 04 quyển  báo cáo thành tích  đối với Cờ Thi đua của Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 05 quyển đối với Huân chương các loại và báo cáo tóm tắt thành tích (40 bản đối với tập thể, cá nhân thuộc Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy quản lý; các tập thể, cá nhân còn lại 12 bản).

Lưu ý: Báo cáo thành tích viết từ 10-15 trang, in một mặt và đóng quyển;  báo cáo tóm tắt thành tích không ký tên đóng dấu viết khoảng 4-5 trang, photo 2 mặt.

– Đối với hồ sơ đề nghị ”Chiến sĩ thi đua toàn quốc” phải kèm theo:

+ Giấy chứng nhận sáng kiến hoặc “Quyền tác giả” cấp tỉnh (bộ, ngành trung ương) hoặc văn bản nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh hoặc Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

+ Quyết định công nhận hoặc giấy chứng nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 07 năm liên tục (từ năm 2010 đến năm 2016) của cá nhân đề nghị.

– Đối với Hồ sơ đề nghị tặng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ của tập thể, cá nhân phải kèm theo:

+ Văn bản đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong 5 năm (từ năm 2012 đến năm 2016) của cơ quan có thẩm quyền;

+ Đối với cá nhân đề nghị Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ phải kèm theo Quyết định công nhận hoặc giấy chứng nhận sáng kiến cấp cơ sở (từ năm 2012 đến năm 2016);

4. Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng năm 2016

– Báo cáo thành tích tập thể đề nghị tặng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua UBND tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Tập thể Lao động xuất sắc có thành tích xuất sắc viết theo mẫu số 01.

– Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua toàn quốc; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh viết theo mẫu số 02.

(có danh mục và các biểu mẫu kèm theo)

5. Thời gian gửi Báo cáo, hồ sơ đề nghị khen thưởng

5.1. Thời gian gửi báo cáo tổng kết, báo cáo chấm điểm

– Các đơn vị thuộc Khối Doanh nghiệp, khối huyện, thành phố gửi về Ban Thi đua khen thưởng trước ngày 05/01/2017.

– Các đơn vị thuộc khối thi đua còn lại gửi về Ban Thi đua khen thưởng trước ngày 31/12/2016.

5.2. Thời gian gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng

– Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh (trừ Danh hiệu thi đua Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh) của cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Ban Thi đua – Khen thưởng, sở Nội vụ trước ngày 15/02/2017 và trước khi tổ chức Hội nghị tổng kết của đơn vị 10 ngày;

– Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước và Danh hiệu thi đua Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh của cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Ban Thi đua – Khen thưởng, sở Nội vụ  trước ngày 05/01/2017.

V. ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM 2017

– Thực hiện quyết định số: 2599/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh về việc phân chia cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký các danh hiệu thi đua, cụ thể như sau:

1. Cờ thi đua của Chính phủ

– Các đơn vị tham gia giao ước thi đua với UBND tỉnh;

– Các đơn vị dẫn đầu ngành Y tế (khối Bệnh viện tuyến tỉnh và khối Bệnh viện tuyến huyện, thành phố; khối các đơn vị hệ dự phòng và chuyên ngành; khối Trung tâm Y tế huyện, thành phố);

–  Các đơn vị dẫn đầu ngành Giáo dục và Đào tạo (Các trường THPT, Phổ thông dân tộc nội trú và các Trung tâm giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; các đơn vị trường học thuộc UBND các huyện, thành phố).

2. Cờ thi đua của UBND tỉnh

– Các đơn vị tham gia giao ước thi đua với UBND tỉnh;

– Các đơn vị dẫn đầu ngành Giáo dục và Đào tạo (Các trường THPT, các trường Phổ thông dân tộc nội trú, các Trung tâm giáo dục và  khối Mầm non, Tiểu học, THCS của các đơn vị trường học thuộc huyện, thành phố);

– Các đơn vị dẫn đầu ngành Y tế (khối Bệnh viện tuyến tỉnh; khối Bệnh viện tuyến huyện, thành phố; khối các đơn vị hệ dự phòng và chuyên ngành; khối Trung tâm Y tế huyện, thành phố);

– Các đơn vị trực thuộc các ngành: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Lao động Thương binh & Xã hội; Văn hóa Thể thao và Du lịch; Tư pháp; Bộ đội Biên phòng; Công an;  Bộ Chỉ huy Quân sự;

– Các xã, phường, thị trấn, các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND các huyện, thành phố.

3. Các danh hiệu thi đua cần đăng ký

Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh; Tập thể Lao động xuất sắc; Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (ghi rõ tên tập thể, cá nhân đăng ký).

Lưu ý: UBND các huyện, thành phố gửi đăng ký Cờ thi đua của Chính phủ và Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh của khối các trường: THCS, Tiểu học, Mầm non về sở Giáo dục – Đào tạo để tổng hợp theo dõi và gửi đăng ký về Ban Thi đua Khen thưởng.

4. Thời gian gửi đăng ký

– Các cơ quan, đơn vị gửi đăng ký thi đua năm 2017 về Ban Thi đua, Khen thưởng trước ngày 31/3/2017;  

– Sở Giáo dục – Đào tạo hướng dẫn các đơn vị trực thuộc ký kết giao ước thi đua năm học 2016-2017, tổng hợp đăng ký Cờ thi đua của các huyện, thành phố và gửi về Ban Thi đua Khen thưởng trước ngày 30/11/2016.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Nội vụ (qua Ban Thi đua – Khen thưởng), để kịp thời tổng hợp xem xét, giải quyết theo quy định./.