THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP.

Đăng ngày: 19/10/2016 08:52:20

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 phê duyệt kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ đã ban hành Hướng dẫn 943/HD-SNV ngày 26/8/2016 về việc triển khai việc thực hiện các quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các đơn vị sự nghiệp công lập; UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ, Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ và Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện dân chủ tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị; kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Thanh tra nhân dân; rà soát, sửa đổi hoặc thay thế các văn bản về thực hiện dân chủ của cơ quan, đơn vị sao cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được tổ chức hàng năm; việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Chế độ thông tin, báo cáo thực hiện theo quý, sáu tháng đầu năm và báo cáo năm./.

Bài XDCQ & CTTN