Thông báo số 1123/SNV-CCVC ngày 10/10/2016 Về việc thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016.

Đăng ngày: 11/10/2016 14:18:13

Kính gửi:

– Các sở,  ban, ngành;

– Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Căn cứ Quyết định số 1876/QĐ-UBND ngày 04/8/2016 của UBND tỉnh về việc cử cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2016;

Thực hiện Công văn số 62/BNV-HĐTNN ngày 07/10/2016 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2016, Bộ Nội vụ về việc triệu tập cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2016, Sở Nội vụ thông báo như sau:

1. Công chức đủ điều kiện dự thi

– Thực hiện theo danh sách kèm theo Công văn số 62/BNV-HĐTNN ngày 07/10/2016 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2016.

– Khi nhận được danh sách kèm theo thông báo này, cán bộ, công chức dự thi đối chiếu, rà soát lại các thông tin trong danh sách dự thi đính kèm công văn triệu tập của Hội đồng thi nâng ngạch, nếu có sự thay đổi về thông tin cá nhân, đăng ký thi ngoại ngữ hoặc được miễn ngoại ngữ, môn tin học văn  phòng, đề nghị đơn vị có cán bộ, công chức dự thi gửi văn bản đính chính về Sở Nội vụ trước ngày 13/10/2016 để tổng hợp, gửi Hội đồng thi nâng ngạch công chức Bộ Nội vụ.

2. Kế hoạch tổ chức ôn thi và thi

– Kế hoạch tổ chức ôn thi và thi thực hiện theo Công văn số 62/BNV-HĐTNN ngày 07/10/2016 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2016 (được đăng đính kèm theo).

– 16h, ngày 14/10/2016 các thí sinh có mặt tại phòng họp UBND tỉnh (tầng 2) để nghe một số nội dung thực hiện trong quá trình dự thi.

– Đối với cán bộ, công chức không tham gia được kỳ thi nâng ngạch phải báo cáo bằng văn bản về Sở Nội vụ trước ngày 13/10/2016 để tổng hợp, báo cáo Hội đồng thi nâng ngạch, Bộ Nội vụ.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố sao chụp công văn này gửi tới cán bộ, công chức dự thi để biết, thực hiện./.