Số 1096/SNV-TCBC&TCPCP ngày 05/10/2016 V/v Xin ý kiến về dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định ban hành kèm theo Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh Sơn La.

Đăng ngày: 06/10/2016 11:46:12

 Kính gửi:

– Sở Thông tin và Truyền thông;

– Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

– Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

– Đài Truyền thanh và Truyền hình các huyện, thành phố,

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Trưởng đài, Phó Trưởng Đài truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố. Trong quá trình thực hiện còn khó khăn trong thực hiện bổ nhiệm đối với chức danh Phó Trưởng Đài truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Sở Nội vụ dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Trưởng đài, Phó Trưởng Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La xin ý kiến các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan. Dự thảo Quyết định sửa đổi được đăng tải trên Website Sở Nội vụ Sơn La và Cổng thông tin điện tử của tỉnh Sơn La.

Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung:

Điểm 2.1, Khoản 2, Điều 7 quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Trưởng đài, Phó Trưởng Đài truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

2.1. Đối với khối nội dung: Tốt nghiệp Đại học Báo chí trở lên về các chuyên ngành Báo chí (ưu tiên chuyên ngành báo phát thanh, báo truyền hình, báo mạng điện tử); nếu tốt nghiệp các ngành khác, thì phải thuộc chuyên ngành Khoa học xã hội và nhân văn, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí.

Điểm 2.1, Khoản 2, Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điểm 2.1. Tốt nghiệp Đại học Báo chí trở lên về các chuyên ngành Báo chí (ưu tiên chuyên ngành báo phát thanh, báo truyền hình, báo mạng điện tử); nếu tốt nghiệp các ngành khác, thì phải thuộc chuyên ngành Khoa học xã hội và nhân văn, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí; Quay phim, Đạo diễn Điện ảnh – Truyền hình hoặc đạo diễn Sân khấu – Điện ảnh; Điện tử – viễn thông; Công nghệ thông tin, Điện – Điện tử”.

Sở Nội vụ xin ý kiến Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh truyền hình tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Đài Truyền thanh và Truyền hình các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Thời gian tham gia ý kiến 30 ngày kể từ ngày 06/10/2016. Ý kiến tham gia gửi Sở Nội vụ hoặc tham gia ý kiến trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Sơn La.