Quyết định 2287/QĐ-UBND ngày 24/9/2016 về việc Sửa đổi, bổ sung Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn lưu tài liệu và Lưu trữ lịch sử theo Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh.

Đăng ngày: 25/10/2016 16:29:49