ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 3 CƠ QUAN: SỞ NỘI VỤ, BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG VÀ CHI CỤC VĂN THƯ LƯU TRỮ TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG THAM GIA CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH SƠN LA” NĂM 2016

Đăng ngày: 03/10/2016 08:10:21

Thực hiện kế hoạch số 188/KH-SNV-CĐVC ngày 25/02/2016 của Sở Nội vụ và Công đoàn viên chức các cơ quan tỉnh phối hợp tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2016. Sở Nội vụ và Công đoàn Viên chức các cơ quan tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Sơn La” năm 2016.

Sau hơn 3 tháng triển khai phát động, từ ngày 01/7/2016 đến hết ngày 30/9/2016, Đoàn viên công đoàn 3 cơ quan: Sở Nội vụ, Ban Thi đua khen thưởng và Chi cục Văn thư lưu trữ đã tích cực sưu tầm tài liệu, nghiên cứu kỹ câu hỏi thi và thể lệ Cuộc thi, tính đến ngày 30/9/2016 đã có 47 bài thi của công đoàn viên nộp bài dự thi. Bước đầu cho thấy, nhiều bài thi được trình bày công phu, sinh động, có nhiều tranh ảnh tư liệu minh họa và được đóng thành bìa cứng.

dsc_700422

Các bài tham dự Cuộc thi viết “Tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Sơn La” năm 2016 của Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, khuyến khích đoàn viên công đoàn phát huy tính sáng tạo trong việc nghiên cứu đề xuất các sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính vào hoạt động tại các cơ quan, đơn vị để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Bài và ảnh Cao Hải