Công văn số 1135/SNV-CCHC ngày 12/10/2016 V/v đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và đánh giá chỉ số CCHC cơ quan, đơn vị năm 2016.

Đăng ngày: 13/10/2016 14:19:04

Thực hiện Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 3402/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc Ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm và đánh giá chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (hoàn thành công tác đánh giá trong quý I năm 2017), làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 của người đứng đầu và bình xét thi đua khen thưởng. Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.1. Đối với các sở, ban, ngành tự đánh giá và cung cấp tài liệu kiểm chứng theo phụ lục 1 kèm theo văn bản này.

1.2. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tự đánh giá và cung cấp tài liệu kiểm chứng theo phụ lục 2 kèm theo văn bản này.

1.3. Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tự đánh giá và cung cấp tài liệu kiểm chứng theo phụ lục 3 kèm theo văn bản này.

2. Đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

          Thực hiện theo Hướng dẫn số 50/SNV-CCHC ngày 15/01/2016 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 3402/QĐ-UBND về đánh giá chỉ số cải cách hành chính (đăng tải trong chuyên mục cải cách hành chính, địa chỉ: sonoivu.sonla.gov.vn)

3. Về tài liệu kiểm chứng

Việc tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 và đánh giá chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị phải có tài liệu kiểm chứng kèm theo để chứng minh cho việc tổ chức, triển khai thực hiện theo quy định.

Những nội dung nhiệm vụ đánh giá trùng nhau giữa hai nội dung đánh giá, thì các cơ quan, đơn vị chỉ gửi 01 bộ hồ sơ kiểm chứng cho cả hai nội dung đánh giá.

4. Tài liệu, hồ sơ đề nghị đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 và đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của cơ quan, đơn vị

– Báo cáo kết quả tự đánh giá được Giám đốc (thủ trưởng) các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và các phụ lục kèm theo.

– Đối với những tiêu chí, tiêu chí thành phần không có tài liệu kiểm chứng thì cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo giải trình nêu rõ kết quả đạt được, có số liệu, tài liệu chứng minh cụ thể cách đánh giá, tính điểm.

– Không chấp nhận những tài liệu gửi qua E-mail không có số, ngày, tháng, không có dấu của cơ quan, đơn vị.

Hồ sơ gửi về cơ quan giúp việc Hội đồng đánh giá cấp tỉnh (Phòng cải cách hành chính, Sở Nội vụ) trước ngày 31/12/2016. (Số điện thoại: 0223.751.890; Email: cchcsonla@gmail.com).

Sở Nội vụ trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./.

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La