THÔNG TƯ 04/2016/TT-BNV NGÀY 10/6/2016 CỦA BỘ NỘI VỤ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH LĨNH VỰC TÔN GIÁO.

Đăng ngày: 30/09/2016 16:31:43

Ngày 10/6/2016 Bộ Nội vụ đã ban hành thông tư hướng dẫn một số nội dung về thanh tra chuyên ngành lĩnh vực tôn giáo, thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 25/7/2016.

Thông tư gồm 4 chương, 15 điều, quy định cụ thể phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nội dung thanh tra chuyên ngành tôn giáo, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan.Trong đó quy định rõ Thanh tra Sở Nội vụ có nhiệm vụ tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nội vụ tiến hành thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến tôn giáo theo quy định của pháp luật; Giám đốc Sở Nội vụ xem xét phê duyệt kế hoạch thanh tra chuyên ngành tôn giáo hằng năm, quyết định thanh tra chuyên ngành tôn giáo theo kế hoạch đã được phê duyệt và thành lập Đoàn thanh tra.

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La