Thông báo số 156/HĐTTCC ngày 26/9/2016 V/v thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2016.

Đăng ngày: 26/09/2016 16:19:43

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2016

Căn cứ quy chế xét tuyển ban hành theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ; Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Sơn La năm 2016; Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 24/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận kết quả thi công chức và danh sách dự kiến trúng tuyển, không trúng tuyển, kỳ thi tuyển công chức năm 2016.

Hội đồng thi tuyển công chức năm 2016 tỉnh Sơn La, thông báo kết quả thi tuyển công chức tỉnh Sơn La năm 2016, như sau:

1. Danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển, không trúng tuyển được ban hành kèm theo Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 24/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận kết quả thi công chức và danh sách dự kiến trúng tuyển, không trúng tuyển, kỳ thi tuyển công chức năm 2016, được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Sơn La (địa chỉ truy cập http://sonla.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La (được đăng tải  kèm theo) và được niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La (từ ngày 26/9/2016).

2.Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi tuyển (ngày 26/9/2016), người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển đến Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Sơn La năm 2016 (nộp trực tiếp hoặc gửi bằng đường bưu điện về Sở Nội vụ-Cơ quan thường trực của Hội đồng thi tuyển) để tổng hợp báo cáo Hội đồng thi tuyển dụng công chức năm 2016 xem xét tổ chức chấm phúc khảo theo quy định.

3. Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Sơn La năm 2016 không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn quy định nêu trên (tính theo ngày đơn đề nghị phúc khảo đến bộ phận văn thư của Sở Nội vụ) và các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng thư điện tử, fax, telex.

Hội đồng thi tuyển công chức năm 2016 tỉnh Sơn La thông báo để các thí sinh thực hiện./.