Số 963/SNV-TCBC&TCPCP ngày 05/9/2016 về việc Xin ý kiến về dự thảo quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND các huyện,thành phố của tỉnh Sơn La.

Đăng ngày: 06/09/2016 07:33:18

 Kính gửi:

– Sở Giáo dục và Đào tạo;

– Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010;

Hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm các chức danh trưởng phòng, phó trưởng trưởng phòng các sở, ban, ngành, lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh. Đối với các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 của Ủy ban nhân dân quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; trưởng, phó phòng Giáo dục và Đào tạo, trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La, đến nay đã hết hiệu lực thi hành.

Để công tác cán bộ của UBND các huyện, thành phố được liên tục và có sự kế thừa những nội dung quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Sở Nội vụ xin ý kiến Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đề nghị UBND các huyện, thành phố gửi dự thảo xin ý kiến các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc. Tổng hợp ý kiến tham gia gửi Sở Nội vụ tổng hợp. Ý kiến tham gia gửi Sở Nội vụ trước ngày 20/9/2016 để Sở Nội vụ tổng hợp xin ý kiến thẩm định Sở Tư pháp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định.

Dự thảo Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La được đăng tải kèm theo đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân khai thác và tham gia ý kiến./.