Công văn số 1065/SNV-CCVC ngày 26/9/2016 V/v thu thập thông tin, số liệu phục vụ công tác dân tộc.

Đăng ngày: 28/09/2016 10:30:23

Kính gửi :

– Các sở, ban, ngành;

– Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

– Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh.

Căn cứ Công văn số 391/BDT-CSDT ngày 06/9/2016 của Ban Dân tộc tỉnh về việc thu thập thông tin, số liệu phục vụ công tác dân tộc theo yêu cầu của Ủy ban Dân tộc;

Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh thu thập thông tin và báo cáo số liệu công chức, viên chức người dân tộc thiểu số( theo mẫu gửi đính kèm), cụ thể:

– Đối với các sở, ban, ngành: báo cáo theo mẫu phiếu số 2 về số liệu công chức người dân tộc thiểu số và mẫu số 4 về số liệu viên chức người dân tộc thiểu số;

– Đối với UBND các huyện, thành phố: báo cáo theo mẫu phiếu số 1 về số liệu sinh viên cử tuyển người dân tộc thiểu số và sinh viên cử tuyển đã được tuyển dụng tính đến 31/12/2015; mẫu phiếu số 3 về số liệu công chức người dân tộc thiểu số và mẫu số 5 về số liệu viên chức người dân tộc thiểu số;

– Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh thực hiện báo cáo theo mẫu phiếu số 6 về số liệu viên chức người dân tộc thiểu số.

Báo cáo gửi về Sở Nội vụ trước ngày 10/10/2016, đồng thờigửi bản mềm về địa chỉ email: hoangthuyan686@gmail.com, để tổng hợp báo cáo Ủy ban Dân tộc.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./.

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La