TIÊU CHUẨN CỦA ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH VÀ PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH.

Đăng ngày: 17/08/2016 14:50:35

Ngày 25/5/2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Nghị quyết có những điểm chính như sau:

1. Về tiêu chuẩn và phân loại đơn vị hành chính

Để phân loại đơn vị hành chính phải căn cứ vào số điểm các tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số đơn vị hành chính trực thuộc, trình độ phát triển kinh tế- xã hội và các yếu tố đặc thù của đơn vị hành chính đó. Đơn vị hành chính được phân loại thành 4 loại: Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị hành chính loại đặc biệt, đơn vị hành chính loại I đạt từ 75 điểm trở lên, đơn vị hành chính loại II đạt từ 50 đến 75 điểm, đơn vị hành chính loại III  đạt dưới 50 điểm.

2. Về thẩm quyền quyết định phân loại đơn vị hành chính

Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh; Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã.

3. Về thành lập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính

Tiêu chuẩn của đơn vị hành chính quy định tại Nghị quyết này không áp dụng cho các đơn vị hành chính được thành lập trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành. Việc thành lập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải đạt các tiêu chuẩn của đơn vị hành chính tương ứng quy định tại Nghị quyết này.

Các đơn vị hành chính đã được phân loại trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thì giữ nguyên loại đơn vị hành chính cho đến khi được phân loại lại. Các đơn vị hành chính sau khi thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thì phải tiến hành phân loại theo quy định tại Nghị quyết này. Trường hợp đơn vị hành chính có biến động về tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính mà cần thiết phải phân loại lại thì được phân loại lại theo quy định của Nghị quyết này.

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La