Công văn số 867/SNV-TCBC&TCPCP ngày 09/8/2016 V/v thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2017.

Đăng ngày: 10/08/2016 10:52:05

  Kính gửi:

– Các Sở, Ban, ngành;

– UBND các huyện, thành phố;

– Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;

– Các Công ty TNHH một thành viên;

– Các tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

Thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên bộ Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 04/8/2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc thực hiện tinh giản biên chế năm 2017.

Trong thời gian qua, Sở Nội vụ đã phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh thẩm định và tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt danh sách các đối tượng thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, một số cơ quan, đơn vị còn nhầm lẫn, sai sót trong các số liệu thống kê về diễn biến lương, thời gian đóng bảo hiểm, họ tên ngày tháng năm sinh…gây khó khăn trong quá trình thẩm định, tổng hợp của Sở Nội vụ, Sở Tài chính phải chỉnh sửa nhiều.

Để việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện hưởng chính sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2017 đạt hiệu quả đúng theo quy định của Chính phủ, Sở Nội vụ yêu cầu các cơ quan, đơn vị:

1. Lập hồ sơ xét duyệt tinh giản biên chế cho các đối tượng theo hướng dẫn tại Công văn số 509/SNV-TCBC ngày 26/5/2015 của Sở Nội vụ.

1.1. Khi lập hồ sơ tinh giản biên chế cho các đối tượng, trong biểu tổng hợp danh sách và dự toán kinh phí chi trả cho những người nghỉ chế độ, chính sách theo quy định của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP lưu ý đảm bảo chính xác:

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh các đối tượng thực hiện tinh giản;

b) Diễn biến hệ số lương của 5 năm cuối tính đến thời điểm tinh giản;

c) Số năm đóng Bảo hiểm xã hội theo sổ Bảo hiểm xã hội (tính cả số tháng lẻ)

1.2. Trong hồ sơ tinh giản của các đối tượng yêu cầu: có đủ quyết định nâng lương trong 5 năm gần nhất (nếu đối tượng do không hoàn thành nhiệm vụ được giao phải có nhận xét, kết luận đánh giá của cấp có thẩm quyền quản lý bằng bản đỏ hoặc phô tô có công chứng, trường hợp có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, mỗi năm có tổng số ngày nghỉ làm việc là số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội thì phải có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành).

1.3. Trong dự toán kinh phí cho các đối tượng tinh giản biên chế, những trường hợp từ đủ 48 đến dưới 50 tuổi (đối với nữ); từ đủ 53 tuổi đến dưới 55 tuổi (đối với nam) có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi. Những trường hợp từ đủ 50 tuổi trở lên (đối với nữ); từ đủ 55 tuổi trở lên (đối với nam) có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên là đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội nên không thực hiện tinh giản biên chế đối với những trường hợp này.

2. Thời điểm tinh giản biên chế đợt 1 năm 2017

Từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 30/6/2017

3. Lịch thẩm định

a) Đối với các Sở, Ban, nghành, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp, các công ty TNHH một thành viên: Ngày 15/8/2016.

b) Đối với các huyện, thành phố: Ngày 16,17/8/2016 cụ thể

– Ngày 16/8/2016:

Buổi sáng: Huyện Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mường La

Buổi chiều: Huyện Yên Châu, Sông Mã, Sốp Cộp

– Ngày 17/8/2016:

Buổi sáng: Thành phố Sơn La, huyện Mai Sơn, Vân Hồ

Buổi chiều: Huyện Phù Yên, Bắc Yên, Mộc Châu

c) Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.

4. Đề nghị Ban Tổ chức tỉnh ủy tổng hợp, thẩm định các đối tượng tinh giản biên chế đợt 1 năm 2017 thuộc thẩm quyền quản lý và gửi danh sách về Sở Nội vụ trước ngày 15/9/2016 để Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Bộ Nội vụ phê duyệt theo quy định.

5. Để quá trình thẩm định giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng tinh giản biên chế đạt hiệu quả đảm bảo đúng quy định, đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh cử 02 cán bộ phối hợp với Sở Nội vụ, tham gia thẩm định, chốt thời gian đóng Bảo hiểm xã hội cho các đối tượng tinh giản theo lịch thẩm định nêu trên.

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện theo đúng thời gian quy định. Quá thời điểm trên coi như các cơ quan, đơn vị không có đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2017. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Nội vụ để nghiên cứu giải quyết.

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La