Công văn số 846/SNV-TCBC&TCPCP ngày 04/8/2016 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước.

Đăng ngày: 04/08/2016 09:51:18

Kính gửi: Các sở, ban, ngành

Thực hiện Công văn số 3552/BNV-TCBC ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước. Để có cơ sở tổng hợp tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết số 21/NQ-CP báo cáo Chính phủ, Bộ Nội vụ. Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được ủy ban nhân dân tỉnh giao theo ngành, lĩnh vực đề xuất các nội dung theo khoản 3, 4 Công văn số 3552/BNV-TCBC ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Bộ Nội vụ (có Công văn số 3552/BNV-TCBC gửi kèm).

Báo cáo gửi Sở Nội vụ chậm nhất là ngày 20/8/2016 đồng thời gửi vào hộp thư điện tử luonganh6886@gmail.com để Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo UBNDtỉnh./.

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La