Công văn số 838/SNV-CCVC ngày 03/8/2016 V/v đăng ký chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.

Đăng ngày: 03/08/2016 17:16:03

Kính gửi:

– Ban Tổ chức tỉnh ủy;

– Văn phòng và các Ban đảng thuộc tỉnh ủy;

– Đảng uỷ: Khối doanh nghiệp tỉnh, Khối các cơ quan tỉnh;

– Công an tỉnh;

– Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

– Các sở, ban, ngành;

– Các huyện ủy, thành ủy;

– Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố;

– Các tổ chức chính trị – xã hội; tổ chức xã hội nghề nghiệp;

– Các trường: Chính trị tỉnh, Cao đẳng Sơn La, Cao đẳng Y tế.

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04/12/2014 của Bộ Nội vụ quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức; Thông tư 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Để có cơ sở tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét, giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2017. Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, theo những nội dung cụ thể như sau:

1. Đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh

a) Các cơ quan, đơn vị rà soát đối chiếu về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn quy định (về trình độ lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học…) để đăng ký số lượng cán bộ, công chức, viên chức cần được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2017 (theo phụ lục số 01 đính kèm).

b) Đối với những cơ quan, đơn vị có nhu cầu mở riêng các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của Ngành thì xây dựng kế hoạch mở lớp trong năm 2017. Kế hoạch mở các lớp trong năm, phải nêu rõ những nội dung:

– Sự cần thiết và cơ sở pháp lý cho việc mở lớp;

– Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị;

– Số lượng cần đào tạo, bồi dưỡng;

– Dự kiến đơn vị đào tạo, bồi dưỡng; đội ngũ giảng viên, báo cáo viên…;

– Hình thức đào tạo, bồi dưỡng và phương thức liên kết (đối với việc mở lớp theo hình thức liên kết);

– Thời gian mở lớp và tiến độ thực hiện;

– Biện pháp tổ chức thực hiện;

– Nguồn kinh phí thực hiện (dự toán chi tiết các nội dung).

c) Riêng đối với việc mở các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ: Đề nghị các sở, ngành chuyên môn cấp tỉnh như: Tài chính; Tư pháp; Công an tỉnh; BCH Quân sự tỉnh; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp; Văn hóa; Lao động…., phối hợp với các huyện, thành phố rà soát kỹ số cán bộ, công chức xã đã tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên ngành theo vị trí việc làm do trường Chính trị tỉnh mở từ năm 2012 trở về đây, để tiếp tục đăng ký chỉ tiêu cử cán bộ, công chức xã đi bồi dưỡng trong năm 2017.

2. Đối với các huyện ủy, thành ủy; UBND các huyện, thành phố

a) Các huyện, thành phố đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng kế hoạch mở riêng các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu của địa phương (nội dung kế hoạch như đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh).

b) Đối với công chức cấp xã

Các huyện, thành phố rà soát lại tiêu chuẩn, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ Nội vụ, Nghị định số 112/2011 ngày 05/12/2011 của Chính phủ, Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ. Trên cơ sở chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức theo quy định; các Nghị quyết, Đề án của tỉnh và của trung ương… về đào tạo, bồi dưỡng; đăng ký đào tạo, bồi dưỡng theo mẫu phụ lục 1; xây dựng kế hoạch đào tạo chuyên môn công chức cấp xã theo vị trí công tác (nếu xét thấy cần thiết).

3. Đối với các cơ sở đào tạo: trường Chính trị tỉnh, trường Cao đẳng Sơn La, …. và các cơ quan, đơn vị được giao tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016

a) Đăng ký kế hoạch mở lớp năm 2017 (theo phụ lục số 02 gửi kèm).

b) Báo cáo những nội dung sau:

– Tiến độ mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng của năm 2016.

– Số lớp, số người, dự toán số kinh phí của từng lớp đào tạo, bồi dưỡng của năm 2016 chuyển sang năm 2017.

4. Thời gian gửi đăng ký chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

Các cơ quan, đơn vị gửi đăng ký chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về Sở Nội vụ trước ngày 24/8/2016.

Hồ sơ gồm: Kế hoạch kèm dự toán kinh phí chi tiết theo từng lớp đề nghị mở; Công văn đề nghị mở lớp.

Sau thời hạn nêu trên, nếu cơ quan, đơn vị nào không đăng ký kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 thì coi như cơ quan, đơn vị đó không có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 (Sở Nội vụ sẽ không tiếp nhận văn bản của các cơ quan, đơn vị đề nghị mở lớp bổ sung để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định).

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị trao đổi với Sở Nội vụ bằng công văn hoặc qua điện thoại số 0223.852.020 để phối hợp giải quyết.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện./.

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La