CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH SƠN LA NĂM 2015 TĂNG 14 BẬC SO VỚI NĂM 2014.

Đăng ngày: 22/08/2016 14:45:33

Sáng ngày 17/8/2016, Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 và triển khai kế hoạch cải cách hành chính 2016-2020; đồng thời công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

yttr68

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 (Ảnh Internet)

Theo Quyết định số 2558/QĐ-BNV ngày 01/8/2016 của Bộ Nội vụ về công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2015 của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tỉnh Sơn La xếp thứ 42/63 tỉnh, tăng 14 bậc so với năm 2014; với số điểm đạt được là 84,18 điểm, tăng 8,75 điểm so với năm 2014. Chỉ số CCHC đánh giá 8/8 lĩnh vực với 8 tiêu chí thành phần của tỉnh Sơn La đều tăng điểm so với năm 2014; tăng cao nhất là Chỉ số cải cách thủ tục hành chính (9/6,25 điểm); tiếp theo là Chỉ số công tác chỉ đạo điều hành (13,12/10,9 điểm); Chỉ số xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (10,91/9,88 điểm); Chỉ số cải cách tổ chức bộ máy (11,35/10,54); Chỉ số đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập (10,53/9,53 điểm); Chỉ số hiện đại hóa hành chính (8,14/7,74 điểm); Chỉ số thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (12,20/11,79 điểm); Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (8,94/8,79 điểm). So với các tỉnh trung du miền núi phía Bắc, tỉnh Sơn La đứng thứ 06/14 tỉnh (tăng 4 bậc so với năm 2014).

Kết quả xếp hạng chỉ số CCHC năm 2015 của tỉnh là sự nỗ lực cố gắng lớn của tỉnh trong công tác cải cách hành chính, nhất là sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và cấp ủy, chính quyền các cấp; cải cách hành chính đã đạt được nhiều kết quả khích lệ trong tất cả các nội dung của CCHC: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính và thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân, nâng cao năng lực cạnh tranh và nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh.

Trong thời gian tới tỉnh tiếp tục đề ra các giải pháp để duy trì và nâng cao chỉ số cải cách hành chính và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã xác định giải pháp xây dựng chính quyền, các cơ quan tư pháp vững mạnh: ”Nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành các cơ quan hành chính nhà nước. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh từ năm 2016 nằm trong nhóm trung bình và đến năm 2020 nằm ở nhóm các tỉnh đạt kết quả khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc”.

Bài và ảnh Cao Hải