BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA.

Đăng ngày: 17/08/2016 14:52:58

Ngày 02/8/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La thay thế các Quyết định: Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 31/5/2013; Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của UBND tỉnh.

Nội dung Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã gồm 4 Chương và 40 Điều đã quy định cụ thể một số nội dung về tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh như: quy định cụ thể về hình thức thi và các môn thi, việc tổ chức phòng thi, coi thi, chấm thi, cách tính điểm thi và xác định người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng; quy định rõ, cụ thể hơn một số nội dung về thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và các cấp trong quá trình tuyển dụng công chức; quy định về việc thực hiện giám sát tuyển dụng công chức cấp xã nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành, Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh là cơ sở để tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Sơn La trong thời gian tới.

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La