Quyết định số 1511/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 về ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc thực hiện Chỉ thị số 18CT/TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016-2021) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đăng ngày: 05/07/2016 09:18:16