Quyết định 1714/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 V/v Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập môn Kiến thức Chung, môn Tiếng Anh, môn Tin học và Các môn Nghiệp vụ chuyên ngành; điều chỉnh thời gian thi các môn trắc nghiệm trên máy tính.

Đăng ngày: 22/07/2016 15:41:35

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung, môn Tiếng Anh, môn Tin học và các môn Nghiệp vụ chuyên ngành; điều chỉnh thời gian thi các môn thi trắc nghiệm trên máy tính

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/20108;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ  Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 của Bộ Nội vụ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV; Thông tư số 03/2015/TT-BNV ngày 10/3/2015 của Bộ Nội vụ về việc Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”; Công văn số 2450/VPCP-TCCV ngày 10/4/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức thi tuyển công chức trên máy vi tính; Công văn số 317/BNV-CCVC ngày 18/01/2016 của Bộ Nội vụ về việc tỷ lệ tuyển dụng công chức người dân tộc thiểu số; Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La năm 2016; Quyết định 1449/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Sơn La năm 2016,

Xét đề nghị của Hội đồng thi tuyển công chức tại Tờ trình số 543/TTr-HĐTTCC ngày 14 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung, môn Tiếng Anh, môn Tin học và các môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức năm 2016; điều chỉnh thời gian thi các môn thi trắc nghiệm trên máy tính:

1) Danh mục tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung, môn Tiếng Anh, môn Tin học và các môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức năm 2016, như sau:

a) Danh mục tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung: Phụ lục số 01 kèm theo.

b) Danh mục tài liệu ôn tập môn Tiếng Anh: Phụ lục số 02 kèm theo.

c) Danh mục tài liệu ôn tập môn Tin học: Phụ lục số 03 kèm theo.

d) Danh mục tài liệu ôn tập các môn Nghiệp vụ chuyên ngành theo khối, ngành: Phụ lục số 04 kèm theo.

2. Điều chỉnh thời gian thi trắc nghiệm trên máy tính, các môn thi: Môn Nghiệp vụ chuyên ngành; môn Ngoại ngữ (tiếng Anh); môn Tin học văn phòng: 30 phút (đối với các ngạch chuyên viên và tương đương; ngạch cán sự và tương đương).

Điều 2. Giao Hội đồng thi tuyển dụng công chức tỉnh Sơn La năm 2016, thông báo công khai danh mục tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung, môn Tiếng Anh, môn Tin học và các môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức năm 2016; điều chỉnh thời gian thi các môn thi trắc nghiệm trên máy tính tại Điều 1, Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Hội đồng thi tuyển dụng công chức tỉnh Sơn La năm 2016 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Sơn La và Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La./.


 

Danh mục tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung, môn ngoại ngữ, môn tin học:

download-button1

Danh mục tài liệu ôn tập các môn Nghiệp vụ chuyên ngành theo khối, ngành:

download-button1

 

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La