Công văn số 806/SNV-CCVC ngày 26/7/2016 V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP của Chính Phủ.

Đăng ngày: 26/07/2016 10:03:10

Kính gửi:

– Các sở: Y tế; Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và PTNT, Công thương;

– Ủy ban nhân dân các huyện.

Thực hiện Công văn số 3243/BNV-TL ngày 08/7/2016 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính Phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Sở Nội vụ đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện báo cáo một số nội dung về tình hình thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính Phủ, cụ thể như sau:

1. Về phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

– Tổng số đối tượng được hưởng chính sách;

– Tổng số địa bàn áp dụng chính sách (ghi cụ thể địa bàn xã, thôn, bản);

– Kinh phí thực hiện;

– Đánh giá kết quả thực hiện;

– Nguyên nhân của những hạn chế;

2. Về trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng

– Tổng số đối tượng được hưởng chính sách;

– Tổng số địa bàn áp dụng chính sách (ghi cụ thể địa bàn xã, thôn, bản);

– Kinh phí thực hiện;

– Đánh giá kết quả thực hiện;

– Nguyên nhân của những hạn chế;

3. Về trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch

– Tổng số đối tượng được hưởng chính sách;

– Tổng số địa bàn áp dụng chính sách (ghi cụ thể địa bàn xã, thôn, bản);

– Kinh phí thực hiện;

– Đánh giá kết quả thực hiện;

– Nguyên nhân của những hạn chế;

4. Về trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu:

– Tổng số đối tượng được hưởng chính sách;

– Tổng số địa bàn áp dụng chính sách (ghi cụ thể địa bàn xã, thôn, bản);

– Kinh phí thực hiện;

– Đánh giá kết quả thực hiện;

– Nguyên nhân của những hạn chế;

5. Về thanh toán tiền tàu xe:

– Tổng số đối tượng được hưởng chính sách;

– Tổng số địa bàn áp dụng chính sách (ghi cụ thể địa bàn xã, thôn, bản);

– Kinh phí thực hiện;

– Đánh giá kết quả thực hiện;

– Nguyên nhân của những hạn chế;

6. Về trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

– Tổng số đối tượng được hưởng chính sách;

– Tổng số địa bàn áp dụng chính sách (ghi cụ thể địa bàn xã, thôn, bản);

– Kinh phí thực hiện;

– Đánh giá kết quả thực hiện;

– Nguyên nhân của những hạn chế;

Báo cáo gửi về Sở Nội vụ trước ngày 08/8/2016, đồng thời gửi bản mềm về địa chỉ email: hoangthuyan686@gmail.com, để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./.