Công văn số 734/SNV-CCVC ngày 07/7/2016 V/v thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2016.

Đăng ngày: 11/07/2016 10:25:34

Kính gửi:

– Các sở, ban ngành;

– UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên và tương đương theo nguyên tắc cạnh tranh năm 2016; Công văn số 3096/BNV-CCVC ngày 01/7/2016 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La.

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai một số nội dung sau:

1. Phổ biến Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh; Công văn số 3096/BNV-CCVC ngày 01/7/2016 của Bộ Nội vụ tới toàn thể cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý được biết để đăng ký dự thi (được đăng tải kèm theo).

2. Lập danh sách những cán bộ, công chức đủ điều kiện dự thi (theo mẫu gửi kèm công văn) kèm theo văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị và hồ sơ cá nhân gửi về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ chậm nhất ngày 29/7/2016 để tổng hợp, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Quá thời hạn trên, Sở Nội vụ coi như cơ quan, đơn vị không có nhu cầu cử công chức dự thi nâng ngạch năm 2016.

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Nội vụ để xem xét, giải quyết./.