Công văn số 733/SNV-CCVC ngày 07/7/2016 V/v lập hồ sơ đăng ký thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính năm 2016.

Đăng ngày: 11/07/2016 10:46:00

Kính gửi:

– Các sở, ban, ngành;

– UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2016 trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 1642/QĐ-BNV ngày 23/6/2016 của Bộ Nội vụ; Công văn số 2904/BNV-CCVC ngày 23/6/2016 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai một số nội dung sau:

1. Phổ biến Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2016 trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 1642/QĐ-BNV ngày 23/6/2016 của Bộ Nội vụ; Công văn số 2904/BNV-CCVC ngày 23/6/2016 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016 tới toàn thể công chức thuộc phạm vi quản lý được biết để đăng ký dự thi (được đăng tải kèm theo).

2. Căn cứ cơ cấu ngạch công chức được giao; điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức, lập danh sách những cán bộ, công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016 (theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV) kèm theo văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị và hồ sơ cá nhân gửi về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 29/7/2016 để tổng hợp, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Quá thời hạn trên, Sở Nội vụ coi như cơ quan, đơn vị không có nhu cầu cử công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016.

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Nội vụ để xem xét, giải quyết./.