Công văn số 731/SNV-CCVC ngày 07/7/2016 V/v tổ chức nhập dữ liệu phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Đăng ngày: 07/07/2016 14:23:09

Thực hiện Công văn số 34/VKH-TTTV ngày 25/01/2016 của Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ về việc phối hợp triển khai thí điểm chuyển giao phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức; Công văn số 961/UBND- NC ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc tiếp nhận phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức do Viện Khoa học tổ chức Nhà nước chuyển giao; Công văn số 1997/UBND-NC ngày 27/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nhập dữ liệu; quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Sở Nội vụ hướng dẫn tổ chức nhập dữ liệu cho phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Sơn La (cụ thể theo văn bản đính kèm theo).

Các tài liệu, hướng dẫn nhập dữ liệu xin nhấn vào đây: taive