Công văn số 36/HĐTĐKT 15/7/2016 V/v giới thiệu gương điển hình tiên tiến.

Đăng ngày: 20/07/2016 09:29:38

Kính gửi:

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

UBND các huyện, thành phố;

Các doanh nghiệp thuộc khối thi đua của tỉnh.

Căn cứ Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 26/4/2016 của UBND tỉnh Sơn La về bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020;

Thực hiện Công văn số 1120/BTĐKT-TC ngày 14/6/2016 của Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương về tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến và Chương trình phối hợp số 605/CTPH-SNV-ĐPTTH ngày 09/6/2016 giữa Sở Nội vụ và Đài Phát thanh – Truyền hình về tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước và biểu dương các điển hình tiên tiến trên sóng phát thanh, truyền hình Sơn La giai đoạn 2016-2020;

Nhằm tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ nhân rộng điển hình tiên tiến, đặc biệt là những nhân tố mới trong các phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, làm động lực để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và lao động sản xuất, kinh doanh…

Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thường tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lựa chọn các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt của địa phương, đơn vị mình qua các phong trào thi đua của tỉnh, ngành, đơn vị, địa phương để giới thiệu tuyên truyền, nêu gương, phổ biến kinh nghiệm.

Hàng năm, mỗi đơn vị lựa chọn và giới thiệu từ 01 điển hình tiên tiến trở lên; riêng các huyện, thành phố; các ngành: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng và các tổ chức đoàn thể giới thiệu từ 02 điển hình tiên tiến trở lên (điển hình tiên tiến có thể là tập thể hoặc cá nhân).

Đề nghị các đơn vị giới thiệu điển hình tiên tiến bằng văn bản và kèm theo tóm tắt thành tích (theo biểu mẫu kèm theo) đồng thời gửi bản mềm về địa chỉ email: dienhinhtientiensla@gmail.com để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh và lựa chọn để tuyên truyền, nêu gương.

Thời gian thực hiện: bắt đầu từ quý in năm 2016. Hàng quý, các địa phương, đơn vị gửi về Ban Thi đua, Khen thưởng trước ngày 15 của tháng đầu mỗi quý, riêng quý III năm 2016 gửi về trước ngày 15/8.

– Các đơn vị thuộc phần I của danh sách giới thiệu vào quý III hàng năm;

– Các đơn vị thuộc phần II của danh sách giới thiệu vào quý IV hàng năm;

– Các đơn vị thuộc phần III của danh sách giới thiệu vào quý I hàng năm;

– Các đơn vị thuộc phần IV của danh sách giới thiệu vào quý II hàng năm.

(Có danh sách gửi kèm theo)

Trân trọng đề nghị Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quan tâm phối hợp thực hiện;

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Ban Thi đua – Khen thưởng – cơ quan thường trực của Hội đồng để kịp thời tổng hợp báo cáo theo quy định./.