Công văn số 1997/UBND-NC ngày 27/6/2016 V/v nhập dữ liệu; quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Đăng ngày: 04/07/2016 15:51:41