Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 10/5/2016 V/v tăng cường quản lý công tác Văn thư – Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2016 – 2020.

Đăng ngày: 06/07/2016 08:03:51