Thi đua yêu nước – động lực thúc đẩy phát triển.

Đăng ngày: 10/06/2016 09:12:52

(Kỷ niệm 68 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc – Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 – 11/6/2016)

Ngày 11/6/1948, tại bản Là Nọn, xã Phú Bình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc trước toàn thể quốc dân, đồng bào. 68 năm qua, hưởng ứng Lời kêu gọi của Người, các phong trào thi đua yêu nước đã phát triển rộng khắp trên toàn quốc và đã góp phần to lớn vào công cuộc giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Từ các phong trào thi đua yêu nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng và phát động đã nâng thi đua lên tầm tư tưởng, đường lối chính trị và phương pháp cách mạng. Coi tổ chức thi đua là cách tốt nhất để khơi dậy lòng yêu nước trong mỗi người dân Việt Nam, biến thành sức mạnh, động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Theo tư tưởng của Người “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”“công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua”. Thi đua phải được tổ chức trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và phải được thực hiện thường xuyên, lâu dài, rộng khắp,“người người thi đua, ngành ngành thi đua”. Thi đua không phải chỉ nhất thời, hay chỉ trong những dịp kỷ niệm mà phải đề ra được phong trào với những khẩu hiệu hành động, tuyên truyền sắc bén, sát đúng với tình hình, nguyện vọng, lợi ích của quần chúng nhân dân, phù hợp với yêu cầu thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ. Chú trọng phát hiện nhân tố điển hình, phổ biến kinh nghiệm, nêu gương những cá nhân, tập thể có thành tích trong các phong trào thi đua. Đồng thời, phải kết hợp chặt chẽ thi đua với khen thưởng, “thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”. Khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời sẽ có tác dụng động viên, giáo dục và thúc đẩy phong trào thi đua phát triển liên tục.

Nhằm phát huy truyền thống thi đua yêu nước qua các thời kỳ cách mạng và tiếp tục thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, ngày 04 tháng 3 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg, lấy ngày 11 tháng 6 hàng năm là Ngày truyền thống Thi đua yêu nước. Điều đó thêm một lần nữa khẳng định Đảng và Nhà nước ta luôn coi thi đua chính là động lực, là biện pháp để thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đối với tỉnh Sơn La, trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, các phong trào thi đua yêu nước luôn có sự hưởng ứng tích cực của các ngành, các cấp, các đoàn thể và nhân dân, góp phần quan trọng đem lại những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Các phong trào thi đua được tổ chức thường xuyên, liên tục như phong trào “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Dân vận khéo”, “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thi đua “Thực hiện cải cách hành chính”, “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, thi đua “Xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm”, thi đua “Tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ” v.v…Các phong trào thi đua yêu nước gắn với các cuộc vận động như “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, và các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh như “Chào mừng 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”, “Kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh”…, tạo nên phong trào thi đua rộng khắp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đã động viên các ngành, các cấp, quần chúng nhân dân tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Sơn La ngày càng giàu đẹp, văn minh. Cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, UBND tỉnh đã tổ chức 04 kỳ Đại hội Thi đua yêu nước (gần nhất là Đại hội Thi đua yêu nước Lần thứ IV năm 2015) để tổng kết đánh giá kết quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng qua từng giai đoạn, biểu dương các điển hình tiên tiến, qua đó tiếp tục đổi mới đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển.

Kết quả đạt được của phong trào thi đua yêu nước trong những năm qua đã khẳng định sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đổi mới công tác thi đua khen thưởng của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ sâu rộng đã tạo động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của các cấp, các ngành và từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân và các tấm gương điển hình tiên tiến, tiểu biểu trên các lĩnh vực đời sống xã hội, được Đảng, Nhà nước, các cấp các ngành ghi nhận, trao tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cao quý. Kết quả cụ thể từ năm 2010 đến tháng 6 năm 2016, toàn tỉnh đã có 39 Bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng ; Chủ tịch nước tặng thưởng 01 Huân chương Hồ Chí Minh; 04 Huân chương Độc lập hạng Nhất; 07 Huân chương Độc lập hạng Nhì; 01 Huân chương Độc lập hạng Ba; 167 Huân chương Lao động các hạng; 57 Huân chương kháng chiến; 95 Huy chương kháng chiến. Chính phủ tặng Cờ Thi đua cho 60 tập thể; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 645 tập thể, cá nhân; Phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 03 cá nhân. UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua cho 306 tập thể; Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La” cho 7.752 cá nhân. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 24.018 tập thể, cá nhân; Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 3.256 tập thể; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 890 cá nhân.

Nhân kỷ niệm 68 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, Sở Nội vụ và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đã tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước và biểu dương, các điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” nhằm biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, anh hùng, chiến sĩ thi đua và các gương điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong toàn tỉnh; Qua đó, tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết các dân tộc, tạo động lực mới góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đồng thời phản ánh phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Hòa chung khí thế chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống thi đua yêu nước, phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức phát động các phong trào thi đua nhằm quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2016, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra, với một số nhiệm vụ trọng tâm là:

1. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/ 2014 của Bộ Chính trị (khoá XI); tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Trước mắt, tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt Nghị quyết số: 01/NQ-CP ngày 7 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Chỉ thị số: 18-CT/TTg ngày 19 tháng 5 năm 2016 về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016 – 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016- 2020”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đối ngoại; Nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thi đua cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả. Phát huy các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Cùng với việc tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên hàng năm, kết hợp phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề hướng phong trào thi đua vào việc giải quyết những vấn đề cấp bách, khó khăn vướng mắc, những mặt còn tồn tại, yếu kém nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV vàKế hoạch 5 năm (2016 – 2020) của tỉnh.

3. Tiếp tục tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng. Việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến phải thực sự chất lượng, đi vào chiều sâu ngay từ cấp cơ sở, để các tấm gương tiêu biểu toàn diện được nhân rộng toàn tỉnh, xứng đáng cho mọi người học tập noi theo.

4. Tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016, đánh giá rút kinh nghiệm, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tôn vinh các tập thể, cá nhân vượt khó vươn lên.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, quyết tâm phấn đấu đưa phong trào thi đua yêu nước của tỉnh năm 2016 và những năm tiếp theo sẽ đạt được những kết quả toàn diện, xuất sắc hơn nữa./.