Quyết tâm cải cách hành chính, nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cấp tỉnh năm 2016.

Đăng ngày: 21/06/2016 10:50:35

Trong 6 tháng đầu năm 2016, tỉnh Sơn La đã ban hành 16 Quyết định, 14 kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, điều hành để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, điều hành công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh, đang chú ý là: Quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thành lập Ban chỉ đạo tỉnh về CCHC; Kế hoạch CCHC tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) cấp tỉnh; nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2016-2020. Quyết định Ban hành quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá chỉ số CCHC hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; Quyết định công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2015 của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; Quyết định ban hành Quy chế công tác thi đua khen thưởng trong thực hiện CCHC trên địa bàn tỉnh. Đã đánh giá và công bố kết quả Công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2015 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh (năm 2015 có 7/18 sở, ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 10/18 hoàn thành tốt nhiệm vụ; 01/18 sở, ngành hoàn thành nhiệm vụ; Có 2/12 huyện, thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 10/12 huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ; Có 2/5 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 3/5 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác tuyên truyền CCHC được đẩy mạnh, 6 tháng đầu năm 2016, Đài PT-TH Sơn La đã phát sóng 34 tin, 13 phóng sự, 27 chuyên mục phát thanh, 29 chuyên mục truyền hình về CCHC, đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện CCHC.

            Cải cách thể chế có nhiều tiến bộ, công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL được thực hiện thường xuyên đi vào nề nếp, đã kịp thời phát hiện các văn bản còn sai về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản để đề nghị bãi bỏ, thay thế văn bản không còn phù hợp.

Thủ tục hành chính được thống kê, rà soát, cập nhật TTHC  mới (18 sở, ngành đã rà soát 95 lĩnh vực với  974 TTHC, trong đó đang thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đạt 78,95%; Các cơ quan Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội rà soát 26 lĩnh vực với 298 TTHC, trong đó đang thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đạt 83,56%. Cấp huyện, thành phố rà soát 15 lĩnh vực với tổng số 224 TTHC, trong đó đang thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đạt 90,17%. Cấp xã rà soát 125 TTHC, trong đó có 110 TTHC đang giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã, đạt 88%.Sở Tài nguyên và Môi trường tái thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông của tỉnh tiếp tục được các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện, tính đến 31/5/2016, đã có 19/19 sở, ngành; 12/12 huyện, thành phố; 204/204 xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế một cửa trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân; 6 tháng đầu năm tại Bộ phận một cửa của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết được 236.179/242.364 lượt hồ sơ hành chính các loại, đạt 97,44%, còn 6.185 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết. Việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật. Về áp dụng mô hình một cửa hiện đại được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, đến ngày 31/5/2016 đã có  2 sở Nội vụ và Tài nguyên và Môi trường; các huyện: Mai Sơn, Sông Mã, Mộc Châu, Thuận Châu, Thành phố Sơn La và Phường Chiềng Lề đang thực hiện; các huyện Mường La, Phù Yên, Yên Châu đang thử nghiệm; huyện Sốp Cộp, Bắc Yên, Quỳnh Nhai, Vân Hồ đang triển khai theo kế hoạch. BHXH tỉnh thực hiện giao dịch điện tử trong giải quyết TTHC, hiện nay toàn tỉnh có 2.012/2.012 đơn vị sử dụng lao động trong tỉnh  thực hiện giao dịch điện tử đạt 100%, đã tạo bước đột phá trong cải cách TTHC, giảm thời gian, chi phí giao dịch trong giải quyết TTHC liên quan đến lĩnh vực BHXH. Cục Thuế tỉnh đã triển khai áp dụng đồng bộ việc kê khai và nộp thuế điện tử đạt 95% số DN nộp thuế đang hoạt động, qua đó đã giảm thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế cho DN. Sở Giao thông vận tải đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về chuyển đổi giấy phép lái xe các hạng qua hệ thống mạng Internet từ tháng 9 năm 2015 và thực hiện đường dây nóng để người dân đặt lịch hẹn đổi giấy phép lái xe qua điện thoại. Từ đầu quý II năm 2016 đã phối hợp với Bưu điện tỉnh Sơn La tổ chức các đợt chuyển đổi giấy phép lái xe lưu động tại các huyện như: Mộc Châu (3 đợt), Bắc Yên, Phù Yên, Sông Mã, Sốp Cộp nhằm giảm bớt thời gian, chi phí đi lại cho công dân.

Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức cho 17 đơn vị; thành lập 12, kiện toàn 7, giải thể 14 đơn vị sự nghiệp; kiện toàn 73 tổ chức phối hợp liên ngành, quỹ. Việc tổ chức sắp xếp kiện toàn, tổ chức bộ máy cơ quan HCNN các cấp từ cấp tỉnh đến cấp huyện đảm bảo quy trình quy định. Thực hiện tuyển dụng đối tượng cử tuyển vào công chức làm việc tạimột số huyện, thành phố, triển khai kế hoạch thi tuyển công chức năm 2016. Thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt I năm 2016 giảm 167, đợt II giảm 144 công chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp xã. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được triển khai theo kế hoạch ban hành, công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức tiếp tục có đổi mới.

Việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước được thực hiện nghiêm túc. Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án bố trí kế toán tại 100% các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND các huyện, thành phố.

Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND các huyện và thành phố đã đi vào hoạt động ổn định và nề nếp, 100% các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã áp dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành (VNPT-iOffice), đảm bảo tính liên thông, chuyển và nhận văn bản điện tử trên môi trường mạng tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm chi phí quản lý. Việc Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý nhà nước tại cơ quan, đơn vị được triển khai đồng bộ. Hiện đại hóa trụ sở làm việc của UBND các xã, thị trấn đã được UBND cấp huyện quan tâm, một số huyện đã ưu tiên nguồn ngân sách thỏa đáng để nâng cấp trụ sở làm việc cho các xã đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh cũng chỉ ra những tồn tại hạn, chế đó là: Một số cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt trong việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch CCHC năm 2016. Việc rà soát công bố công khai thủ tục hành chính; xây dựng, hoàn thiện quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại một số sở, ngành còn chậm so với kế hoạch đề ra. Công tác phối hợp trong các cơ quan nhà nước có lĩnh vực còn chưa chặt chẽ. Công tác tuyên truyền CCHC ở cấp huyện, cấp xã hiệu quả chưa cao.

Tỉnh đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 là tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo CCHC. Hoàn thành chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, của các cấp, các ngành năm 2016; đánh giá 01 năm thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Triển khai kế hoạch nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) cấp tỉnh; nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2016-2020. Tổ chức công bố chỉ số CCHC năm 2015 của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; thực hiện kiểm tra toàn diện CCHC theo kế hoạch năm 2016. Tổ chức thi tuyển dụng công chức; thi nâng ngạch công chức năm 2016 theo nguyên tắc cạnh tranh công khai, minh bạch gắn với vị trí việc làm, ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi tuyển dụng; Ứng dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp xã; tiếp tục thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về tinh giản biên chế. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2016. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch triển khai đề án tổng thể tổ chức mô hình bộ phận Một cửa hiện đại tại Ủy ban nhân dân các huyện đúng tiến độ, xây dựng Khung kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh. Hoàn thiện mô hình khung áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Cao Hải

(Nguồn: Báo cáo số 173/BC-UBND ngày 14/6/2016)