Công văn số 672/SNV-CCVC ngày 23/6/2016 V/v thi thăng hạng lên huấn luyện viên cao cấp và huấn luyện viên chính 2016.

Đăng ngày: 27/06/2016 21:39:38

Kính gửi:

– Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

– UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện Công văn số 2257/BVHTTDL-TCTDTT ngày 15/6/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức kỳ thi thăng hạng lên huấn luyện viên cao cấp (hạng I) và huấn luyện viên chính (hạng II) năm 2016, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai một số nội dung sau:

1. Phổ biến Công văn số 2257/B BVHTTDL-TCTDTT ngày 15/6/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức kỳ thi thăng hạng lên huấn luyện viên cao cấp (hạng I) và huấn luyện viên chính (hạng II) năm 2016 tới toàn thể viên chức thuộc phạm vi quản lý được biết để đăng ký dự thi (được đăng tải kèm theo).

2. Lập danh sách những viên chức đủ điều kiện dự thi lên huấn luyện viên’ cao cấp (hạng I) và huấn luyện viên chính (hạng II) năm 2016 (theo mẫu gửi kèm công văn số 2257/BVHTTDL-TCTDTT ngày 15/6/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) kèm theo văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị và hồ sơ cá nhân gửi về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 04/07/2016 để tổng hợp, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Quá thời hạn trên, Sở Nội vụ coi như cơ quan, đơn vị không có nhụ cầu cử viên chức dự thi thăng hạng lên huấn luyện viên cao cấp (hạng I) và huấn luyện viên chính (hạng II) năm 2016.

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Nội vụ để xem xét, giải quyết ./.