Công văn số 565/SNV-CCVTLT ngày 01/6/2016 V/v báo cáo số công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ và số tài liệu tồn đọng.

Đăng ngày: 07/06/2016 08:19:02

  Kính gửi: 

– Các sở, ban, ngành của tỉnh;

– Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

– Các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu

   vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 27 tháng 6 năm 2012 của Bộ Nội vụ về Phê duyệt Quy hoạch ngành Văn thư Lưu trữ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý công tác Văn thư, Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2016 – 2020.

Để có số liệu cụ thể, chính xác tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Quy hoạch ngành Văn thư Lưu trữ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng trên địa bàn toàn tỉnh. Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh, tổng hợp báo cáo số công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ và số tài liệu tồn đọng tại cơ quan, đơn vị đến năm 2016 (có biểu mẫu 01, 02, 03 đăng tải đính kèm theo).

Đề nghị các cơ quan, tổ chức quan tâm thực hiện, gửi báo cáo về Sở Nội vụ (qua Chi cục Văn thư – Lưu trữ) trước ngày 15/6/2016. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phản ánh về  Sở Nội vụ qua Chi cục Văn thư – Lưu trữ, điện thoại 0223.755.573 để được giải đáp./.