Báo cáo số 160/BC-UBND ngày 07/6/2016 về việc sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, Phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016.

Đăng ngày: 09/06/2016 17:39:07