Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31/12/2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Đăng ngày: 05/04/2016 09:12:59

File đính kèm: