Quyết định số 17/QĐ-UBBC Ngày 25/02/2016 V/v ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số đại biểu HĐND tỉnh được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đăng ngày: 05/04/2016 15:36:59

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La