Công văn số 391/SNV-CCVC Ngày 15/4/2016 V/v cử công chức, viên chức tham gia tập huấn để tiếp nhận phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện, xã.

Đăng ngày: 19/04/2016 11:14:20

Kính gửi:

– Các sở, ban, ngành;

– UBND các huyện, thành phố;

– Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, các ban quản lý dự án;

– Các tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc tỉnh.

Thực hiện Công văn số 34/VKH-TTTV ngày 25/01/2016 của Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ về việc phối hợp triển khai thí điểm chuyển giao phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức; Công văn số 961/UBND-NC ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh về việc tiếp nhận phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị (có danh sách kèm theo) cử người tham dự khóa tập huấn Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã, cụ thể như sau:

Lớp 1: Tập huấn quản trị hệ thống và khai thác, sử dụng phần mềm

a) Thành phần: Lãnh đạo Sở Nội vụ; Trưởng, phó các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nội vụ; công chức Phòng công chức, viên chức.

b) Thời gian: Buổi sáng ngày 27/4/2016 (từ 7 giờ 30 phút).

c) Địa điểm: Trường Cao đẳng Sơn La.

Lớp 2: Tập huấn khai, nhập phiếu thông tin đầu vào và khai thác, sử dụng phần mềm cấp huyện

a) Thành phần: Trưởng phòng Nội vụ ; 01 công chức Phòng Nội vụ và 01 công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố (người trực tiếp cập nhật phiếu thông tin và khai thác sử dụng).

b) Thời gian: Buổi chiều ngày 27/4/2016 (từ 13 giờ 30 phút).

c) Địa điểm: Trường Cao đẳng Sơn La.

Lớp 3: Tập huấn khai, nhập phiếu thông tin đầu vào và khai thác, sử dụng phần mềm cấp tỉnh

a) Thành phần: 01 Công chức làm công tác tổ chức cán bộ của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh (người trực tiếp cập nhật phiếu thông tin và khai thác sử dụng).

b) Thời gian: Buổi sáng ngày 28/4/2016 (từ 7 giờ 30 phút).

c) Địa điểm: Trường Cao đẳng Sơn La.

Chế độ tập huấn: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị cử người tham gia tập huấn đúng thành phần và thời gian quy định./.