Công văn số 30/UBBC-CV ngày 29/3/2016 V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ của các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đăng ngày: 05/04/2016 15:53:23