Công văn số 278/VPHĐBCQG-PL Ngày 16/4/2016 V/v tiếp tục triển khai công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử.

Đăng ngày: 20/04/2016 11:31:15