Kế hoạch số 18/KH-UBBC ngày 09/3/2016 về kiểm tra, đôn đốc công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021.

Đăng ngày: 10/03/2016 17:25:51

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La