Kế hoạch số 18/KH-UBBC ngày 09/3/2016 về kiểm tra, đôn đốc công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021.

Đăng ngày: 10/03/2016 17:25:51