Hướng dẫn số 27/HD-MTTQ-BTT ngày 23/02/2016 về quy trình cơ quan, tổ chức giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đăng ngày: 01/03/2016 17:16:59