Báo cáo số 81/BC-UBND ngày 11/3/2016 về thực hiện công tác cải cách hành chính quí I năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ công tác quí II năm 2016.

Đăng ngày: 18/03/2016 17:13:16

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 01/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính. Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La xây dựng báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quí I năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính (CCHC) quí II năm 2016 với những nội dung chủ yếu như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 09/02/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, điều hành công tác CCHC trên địa bàn tỉnh, như: Quyết định số 3242/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 về ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Sơn La năm 2016; Quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 3402/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 ban hành quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá chỉ số CCHC hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; Quyết định số 3049/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 về việc phê duyệt phương án giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016; Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh về tuyên truyền CCHC năm 2016; Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2016; Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2016; Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 03/02/3016 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình xây dựng quyết định của UBND tỉnh Sơn La năm 2016; Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2016; Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 phê duyệt kế hoạch triển khai việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Sơn La; Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2015 của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; Kế hoạch số 188/KH-SNV-CĐVC ngày 25/02/2016 của Sở Nội vụ và Công đoàn Viên chức các cơ quan tỉnh về phối hợp tuyên truyền CCHC năm 2016;

Chỉ đạo việc tự đánh giá chấm điểm và hoàn thiện hồ sơ, tài liệu kiểm chứng báo cáo Bộ Nội vụ để đánh giá chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2015. Triển khai, tổ chức thẩm định việc tự đánh giá chỉ số CCHC năm 2015 các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, theo Quyết định số 3402/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Sơn La về ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá chỉ số CCHC hàng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2015.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính

Ngày 22/12/2015, Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 3242/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch CCHC nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2016; Kế hoạch đề ra 8 nhiệm vụ lớn; 42 nhiệm vụ cụ thể và giao cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện. Trên cơ sở kế hoạch CCHC của tỉnh, các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đều xây dựng kế hoạch CCHC năm 2016 và tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình; có nhiều đơn vị ban hành kế hoạch CCHC kịp thời, như: Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa TT & DL, Uỷ ban nhân dân các huyện: Sốp Cộp, Vân Hồ, Mộc Châu, Bắc Yên…

3. Công tác kiểm tra CCHC

Ngày 29/01/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 242/QĐ-UBND về kiểm tra công tác CCHC tỉnh năm 2016, trên cơ sở kế hoạch kiểm tra của tỉnh, các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2016 của cơ quan, đơn vị, như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa TT & DL, Sở Kế hoạch và Đầu tư, huyện Mai Sơn, Mộc Châu, Sốp Cộp, Mường La, Yên Châu…

4. Công tác tuyên truyền CCHC

Công tác tuyên truyền CCHC được tỉnh và các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh duy trì thường xuyên. Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 29/01/2016 tuyên truyền CCHC năm 2016. Ngày 25/02/2016, Sở Nội vụ phối hợp với Công đoàn viên chức các cơ quan tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 188/KH-SNV-CĐVC về tuyên truyền công tác CCHC năm 2016. Các cơ quan: Báo Sơn La, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh truyền hình các huyện, thành phố đã tích cực chủ động trong việc đưa tin bài, phóng sự về các hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC lên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Tính đến thời điểm 29/02/2016, đã có nhiều sở, ngành, huyện ban hành kế hoạch tuyên truyền về công tác CCHC, như Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Sốp Cộp, Mai Sơn…

Tính từ ngày 01/01/2015 đến 29/02/2016, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh đã phát sóng 14 chuyên mục, phóng sự và 30 tin tuyên truyền về công tác cải cách hành chính (được phát bằng cả tiếng Phổ thông, tiếng Thái và tiếng Mông); Báo Sơn La đã đăng 12 tin, bài về CCHC; Cổng thông tin điện tử tỉnh đã đăng tin và đưa các văn bản về CCHC, nhờ đó, các văn bản của Chính phủ và tỉnh về công tác CCHC được tuyên truyền tới đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh Sơn La. Qua công tác tuyên truyền, phần nào đã phản ánh chính xác, kịp thời những thông tin về việc tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC trên địa bàn tỉnh.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế

1.1. Công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL)

– Công tác xây dựng và thẩm định văn bản QPPL: UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc xây dựng và ban hành văn bản QPPL, nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng văn bản; chủ động, tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tiếp tục thực hiện nghiên túc Quy chế soạn thảo và ban hành văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh. Ngày 26/01/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 205/QĐ-UBND về ban hành chương trình công tác tư pháp năm 2016. Từ đầu năm 2016 đến 29/02/2016 ngành Tư pháp đã thẩm định 12 Dự thảo văn bản QPPL do HĐND, UBND cùng cấp ban hành, tham gia ý kiến đối với 20 dự thảo văn bản QPPL và văn bản áp dụng pháp luật của địa phương.

– Công tác thi hành văn bản QPPL: Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016; Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

1.2. Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 26/01/2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 204/QĐ-về kế hoạch kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản QPPL của tỉnh năm 2016, đã chỉ đạo cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện tốt kế hoạch năm 2016, nhiều cơ quan, đơn vị đã ban hành kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của mình, như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên & Môi trường, UBND huyện Sông Mã, Mộc Châu, Vân Hồ, Quỳnh Nhai…

Trong những tháng đầu năm đã thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền được 23 văn bản QPPL và văn bản áp dụng pháp luật (Cấp tỉnh thực hiện 6, cấp huyện thực hiện 17 văn bản); phát hiện một số văn bản do ban hành còn sai sót về kỹ thuật trình bày văn bản.

2. Cải cách thủ tục hành chính

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 về kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016; Quyết định số 16/QĐ-STP ngày 02/02/2016 ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị đang thực hiện rà soát TTHC và đề nghị UBND tỉnh công bố bộ TTHC thuộc trách nhiệm của sở, ngành, huyện, thành phố.

Tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo các phòng, đơn vị thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, cụ thể: Kiến nghị thời gian cấp phép thăm dò khoáng sản từ 90 ngày xuống còn 15 ngày; thời gian cấp phép phê duyệt trữ lượng khoáng sản từ 180 ngày xuống còn 15 ngày; thời gian cấp giấy phép khai thác khoáng sản từ 90 ngày xuống còn 10 ngày; Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT đang thực hiện rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền để báo cáo UBND Quy định quy trình giải quyết TTHC theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo công bố, niêm yết công khai TTHC trên cổng điện tử của tỉnh… Trong quí I năm 2016 (tính từ 01/01/2016 đến 29/02/2016) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị, các huyện, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết được 69.723/70.665 lượt hồ sơ các loại cho tổ chức và công dân (còn 942 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết), hồ sơ, thủ tục hành chính của tổ chức công dân được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật, chất lượng giải quyết công việc cho tổ chức và công dân đã có nhiều tiến bộ.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

Trong quí I, UBND tỉnh đã quyết định quy định cơ cấu tổ chức cho 11 cơ quan, đơn vị; thành lập, sáp nhập, giải thể, kiện toàn 31 tổ chức phối hợp liên ngành, hội, quỹ: Thành lập Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất, thành lập Ban quản lý tiểu dự án WB8, Ban quan lý khu bảo tồn thiên nhiên Mường La. Thành lập Bệnh viện Mắt tỉnh Sơn La… Kiện toàn Ban quản lý khu du lịch Mộc Châu, kiện toàn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; kiện toàn các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… Phê duyệt Điều lệ Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Sơn La… Quyết định giải thể Trung tâm Quy hoạch và thiết kế nông lâm nghiệp; 8 trung tâm giáo dục lao động cấp huyện; trạm kiểm dịch động vật; hội nuôi nhím. Việc tổ chức sắp xếp kiện toàn, tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm túc, thận trọng, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng đánh giá cấp tỉnh, thành lập tổ thẩm định, tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp năm 2015 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2015 đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 08/01/2016 giao biên chế công chức năm 2016; Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 phê duyệt phương án giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp của tỉnh năm 2016; Giám đốc Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 42/QĐ-SNV ngày 22/01/2016 về giao cơ cấu ngạch công chức năm 2016; Quyết định số 52/QĐ-SNV ngày 03/02/2016 về giao cơ cấu ngạch công chức, mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016.

Về tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp hệ cử tuyển, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 về việc phê duyệt chỉ tiêu và phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức đối với sinh viên tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp (hệ cử tuyển) vào làm việc tại các huyện: Phù Yên, Bắc Yên, Vân Hồ, Quỳnh Nhai.

Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được đổi mới, UBND tỉnh quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, thủ trưởng các sở, ngành 29 đồng chí, bổ nhiệm kế toán trưởng 02 đồng chí; nghỉ hưu 04 đồng chí. Giám đốc Sở Nội vụ thông báo kết luận điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 18 trưởng các phòng ban đơn vị trực thuộc Sở, ban, ngành, bổ nhiệm cho 85 công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2015. UBND tỉnh quyết định nâng lương thường xuyên cho 28 trường hợp, nâng lương trước thời hạn cho 48 trường hợp, cho liên hệ công tác, điều động 46 trường hợp.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng được triển khai đồng bộ, ngay từ quí IV năm 2015 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3049/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 về việc phê duyệt phương án giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2016. Thực hiện chiêu sinh lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên năm 2016.

Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại tất cả các cơ quan hành chính Nhà nước từ tỉnh đến cấp huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực; quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị được rà soát sửa đổi, bổ sung, cập nhật những quy định mới, chất lượng tham mưu đề xuất từng bước được nâng lên, cán bộ công chức chủ động nâng cao hiệu quả công tác để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

5. Cải cách tài chính công.

Tính đến ngày 29/02/2016, 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố (258 cơ quan, đơn vị, trong đó: Cấp tỉnh 43 đơn vị; cấp huyện 215 đơn vị) thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005.

Thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, các đơn vị sự nghiệp đã phát huy vai trò và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc sử dụng kinh phí của nhà nước, đảm bảo thực hiện tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng thời gian quy định, đã tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả biên chế công chức, viên chức và số lượng người làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan, đơn vị đã tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý tài chính, tăng cường phân cấp cho các cấp ngân sách và các đơn vị cơ sở để chủ động việc sử dụng kinh phí được giao, phát huy được tính chủ động và trách nhiệm của cơ quan đơn vị trong việc quản lý, sử dụng ngân sách. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công theo các văn bản của Trung ương và của tỉnh.

6. Hiện đại hoá nền hành chính nhà nước

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 17/12/2015 về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sơn La năm 2015-2016, thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Một số sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố đã đưa Cổng thông tin điện tử (Website) vào hoạt động thường xuyên và khá tốt như: Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Thanh tra tỉnh; UBND Thành phố, huyện Mộc Châu, huyện Mai Sơn, huyện Mường La, huyện Vân Hồ, huyện Yên Châu, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh… 100% sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đã và đang ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và quản lý hồ sơ công việc để đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, trên 90 % cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hộp thư điện tử để trao đổi công việc. Các phần mềm chuyên ngành đang được các cơ quan, đơn vị trong tỉnh sử dụng có hiệu quả, như: Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước, Quản lý hộ tịch, kế toán, quản lý người có công, quản lý học sinh và giáo viên…

Việc Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm túc, ngày 25/02/2016 Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định số 423/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch triển khai việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh; theo kế hoạch năm 2016 sẽ triển khai việc xây dựng mô hình khung hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt;hướng dẫn cho 06 phường và 35 xã, thị trấn áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 (theo mô hình khung đã được UBND tỉnh công bố) vào giải quyết các thủ tục hành chính tại đơn vị một cách đồng bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về CCHC của địa phương.

Hiện đại hóa trụ sở làm việc của UBND các xã, thị trấn đã được UBND cấp huyện quan tâm, đã ưu tiên nguồn ngân sách để nâng cấp trụ sở làm việc cho các xã đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÍ II NĂM 2016

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020. Xây dựng dự thảo kế hoạch chỉ đạo đánh giá sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 02.12.2015 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo CCHC.

2. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Tập trung chỉ đạo việc rà soát, hệ thống hóa, cập nhật thủ tục hành chính mới, bổ sung, sửa đổi trình UBND tỉnh Quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính của các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và hoàn thành báo cáo kết quả với UBND tỉnh kết quả rà soát hệ thống hóa TTHC của tỉnh.

3. Thực hiện thẩm định, điều tra xã hội học để đánh giá chỉ số CCHC năm 2015 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

4. Triển khai thực hiện Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 về kiểm tra công tác CCHC năm 2016.

5. Nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các thủ tục hành chính, kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung những văn bản sai thẩm quyền, có dấu hiệu trái pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát đánh giá quy định thủ tục hành chính, chỉ đạo đề xuất phương án, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

6. Chỉ đạo xây dựng Quyết định Quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng các cơ quan, đơn vị, phòng, ban chuyên môn trực thuộc các sở, ban, ngành

7. Chỉ đạo tổ chức thi tuyển dụng công chức đảm bảo cơ cấu hợp lý gắn với đề án xác định vị trí việc làm, ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi tuyển dụng; khuyến khích các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp tổ chức thi tuyển dụng viên chức. Nghiên cứu xây dựng Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cán bộ, công chức. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về tinh giản biên chế.

8. Tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện triển khai đề án tổng thể tổ chức mô hình bộ phận Một cửa hiện đại tại Ủy ban nhân dân các huyện theo Quyết định số 3170/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh.

9 .Nghiên cứu xây dựng đề án chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phẩn theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Tỉnh ủy

10. Nghiên cứu xây dựng Khung kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ.

11. Nghiên cứu xây dựng mô hình khung hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn cho 06 phường và 35 xã, thị trấn áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 (theo mô hình khung đã được UBND tỉnh công bố) vào giải quyết các thủ tục hành chính tại đơn vị một cách đồng bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về cải cách hành chính của địa phương

12. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC theo kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 29/01/2016; Kế hoạch số 188/KH-SNV-CĐVC ngày 25/02/2016 phối hợp giữa Sở Nội vụ với Công đoàn Viên chức về tuyên truyền công tác CCHC năm 2016.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác CCHC quí I năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác CCHC nhà nước quí II năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trân trọng báo cáo Bộ Nội vụ, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh Sơn La./.