Thông tư số 02/2016/TT-BNV ngày 01/02/2016 về Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Đăng ngày: 05/02/2016 09:14:32