Số 155/SNV-VP Ngày 17/02/2016 V/v dự Hội nghị giao ban về công tác bầu cử.

Đăng ngày: 17/02/2016 09:28:41

Kính gửi:

– Các đơn vị, cơ quan thuộc sở;

– Phòng Nội vụ các huyện, thành phố.

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 28/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-202; Kế hoạch số 03/KH-UBBC ngày 03/02/2016 của Ủy ban bầu cử tỉnh Sơn La về triển khai thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2020.

Để đánh giá kết quả, triển khai nhiệm vụ công tác bầu cử trong thời gian tới, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết các công việc có liên quan đến công tác bầu cử. Sở Nội vụ tổ chức hội nghị giao ban về công tác bầu cử, cụ thể như sau:

1. Chủ trì hội nghị: Đồng chí Lưu Minh Quân – Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nội vụ.

2. Thành phần dự hội nghị

– Các đồng chí trong Tổ công tác phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại Quyết định số 57/QĐ-SNV ngày 16/02/2016 của Sở Nội vụ.

– Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thành phố.

3. Thời gian, địa điểm

– Thời gian: 10h00 ngày 18 tháng 02 năm 2016.

– Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.

4. Nội dung chuẩn bị

4.1. Giao Tổ công tác được thành lập theo Quyết định số 57/QĐ-SNV ngày 16/02/2016 của Sở Nội vụ; phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên chuẩn bị nội dung thảo luận, hướng dẫn triển khai tại Hội nghị.

4.2. Giao Phòng Nội vụ các huyện, thành phố:

– Báo cáo kết quả triển khai công tác bầu cử tại địa phương tính đến hết ngày 17/02/2016.

– Những việc dự kiến triển khai tính đến ngày 18/3/2016.

– Nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác bầu cử; những đề xuất, kiến nghị.

4.3. Giao Văn phòng sở chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội nghị.

5. Kinh phí ăn, ở và đi lại của đại biểu: Thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

Công văn này thay cho giấy mời. Đề nghị các đồng chí nghiêm túc thực hiện, đến dự hội nghị đúng thành phần và thời gian quy định./.

File đính kèm: