Kế hoạch số 03/KH-UBBC ngày 03/02/2016 về Triển khai thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đăng ngày: 05/02/2016 09:23:33