CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016.

Đăng ngày: 03/02/2016 17:36:47

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan đoàn thể tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC. Phát huy vai trò tích cực của các cơ quan tuyên truyền, cơ quan thông tin đại chúng trong việc đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về CCHC. Nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác CCHC đối với sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Ngày 29/01/2016 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016. Theo kế hoạch này, yêu cầu các cấp ủy Đảng phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; các cơ quan, đơn vị bám sát nội dung kế hoạch tuyên truyền năm 2016 để xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền và lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp tại cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền về CCHC phải gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện lồng ghép việc tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản mới của Chính phủ, của các Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh Sơn La. Khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; kết hợp các phương tiện truyền thông với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

Cao Hải

Kèm theo Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 29/01/2016.