CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016.

Đăng ngày: 03/02/2016 17:38:10

Nhằm đánh giá chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2015, năm 2016 chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại, kịp thời chấn chỉnh, đề xuất biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác cải cách hành chính những năm tiếp theo. Thông qua kiểm tra kịp thời ghi nhận những kết quả đạt được, biểu dương những cơ quan, đơn vị thực hiện tốt, có đổi mới trong công tác cải cách hành chính đem lại hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đồng thời, chấn chỉnh, phê bình những cơ quan, đơn vị chưa chủ động, chưa tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2015, năm 2016.

Ngày 29/01/2016 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 242/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2016.

Theo Quyết định này, có hai hình thức kiểm tra cải cách hành chính năm 2016. Thứ nhất, đề cao công tác tự kiểm tra: Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, chủ động xây dựng kế hoạch và tiến hành tự kiểm tra tại đơn vị và các đơn vị trực thuộctheo Đề cương báo cáo kiểm tra nêu tại điểm 1, Mục II quyết định, gửi báo cáo tự kiểm tra về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ), trước ngày 15/4/2016. Thứ hai, đoàn kiểm tra của tỉnh trực tiếp kiểm tra tại một số cơ quan, đơn vị và một số phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

Kết thúc mỗi đợt Chủ tịch UBND tỉnh sẽ ban hành văn bản để chấn chỉnh những tập thể cá nhân chưa chủ động, chưa tích cực trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, xử lý hoặc đề xuất, kiến nghị biện pháp xử lý đối với các sai phạm của cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực kiểm tra theo thẩm quyền.

Kèm theo Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 29/01/2016.