Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đánh giá chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ.

Đăng ngày: 22/01/2016 09:43:17

Thực hiện Quyết định số 2007/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ về việc Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Ngày 21/01/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 214/UBND-NC về việc chỉ đạo các sở: Nội vụ; Tư pháp; Tài chính; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông tổ chức đánh giá, cung cấp tài liệu kiểm chứng để hoàn thiện hồ sơ đánh giá xác định chỉ số CCHC của tỉnh năm 2015 báo cáo Bộ Nội vụ đúng thời gian quy định.

           Văn bản số 214/UBND-NC ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh

          Quyết định 1294/BNV-CCHC ngày 03/12/2012 của Bộ Nội vụ

          Công văn số 932/BNV-CCHC ngày 20/3/2013 của Bộ Nội vụ

          Công văn số 1418/BNV-CCHC ngày 23/4/2013 của Bộ Nội vụ

          Công văn số 740/BNV-CCHC ngày 09/02/2015 của Bộ Nội vụ