Số 77/SNV-CCVC Ngày 21/01/2016 V/v chiêu sinh các khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016.

Đăng ngày: 27/01/2016 14:15:55

Kính gửi:

– Văn phòng tỉnh uỷ ;

– Các Ban đảng thuộc tỉnh uỷ;

– Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh;

– Đảng ủy khối Doanh nghiệp;

– Các Sở, ban, ngành;

– Các tổ chức chính trị xã hội;

– Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;

– Các tổ chức Hội nghề nghiệp;

– Các huyện uỷ, thành uỷ;

– Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Thông tư Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ.

Thực hiện Quyết định số 3049/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016; Công văn số 1602,1603 /HCQG-ĐTBD ngày 25/12/2015 của Học viện Hành chính Quốc gia về việc chiêu sinh các khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính tập trung tại Học viện và các Cơ sở Học viện năm 2016.

Sở Nội vụ thông báo kế hoạch chiêu sinh các khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên (CV), chuyên viên chính (CVC) và chuyên viên cao cấp (CVCC) năm 2016 (cụ thể theo văn bản kèm theo).