Số 69/SNV-CCVC Ngày 20/01/2016 V/v báo cáo số liệu nữ đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo chính quyền.

Đăng ngày: 22/01/2016 09:44:55

Kính gửi: 

– Các sở, ban, ngành;

– UBND các huyện, thành phố.

          Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo số liệu nữ đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo chính quyền. Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo số liệu nữ hiện đang đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo chính quyền tính đến ngày 31/12/2015 theo biểu mẫu (gửi đính  kèm ) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30/01/2016, đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ hộp thư điện tử: hoangthuyan686@gmail.com để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./.

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La