Số 55/SNV-CCVC Ngày 15/01/2016 V/v báo cáo số lượng, danh sách cán bộ, công chức, viên chức đối tượng 3, đối tượng 4 tính đến 31/12/2015.

Đăng ngày: 19/01/2016 14:37:55

Kính gửi:

– Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

– Văn phòng UBND tỉnh;

– Các sở, ban, ngành;                 

– UBND các huyện, thành phố;

– Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, các ban quản lý dự án;

– Các tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc tỉnh.

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho đối tượng 3 và 4 trong Đảng bộ tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo một số nội dung như sau:

I. BÁO CÁO DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐỐI TƯỢNG 3, ĐỐI TƯỢNG 4 TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2015

Các cơ quan, đơn vị, lập báo cáo danh sách trích ngang cán bộ, công chức, viên chức, thuộc thẩm quyền, cụ thể các biểu như sau:

1. Biểu số 01, danh sách đối tượng 3 gồm :

– Lãnh đạo các sở, ban ngành; Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố.

– Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, các ban quản lý dự án.

– Lãnh đạo các tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc tỉnh.

2. Biểu số 02, danh sách đối tượng 4 gồm :

– Lãnh đạo phòng ban, đơn vị thuộc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; sở, ban, ngành.

– Lãnh đạo chi cục, đơn vị sự nghiệp thuộc sở.

– Lãnh đạo phòng, ban chuyên môn của đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, các Ban quản lý dự án.

– Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố; lãnh đạo đơn vị sự nghiệp (bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo) thuộc UBND huyện, thành phố.

II. YÊU CẦU THỰC HIỆN

1.  Các Mẫu biểu báo cáo đề nghị các cơ quan, đơn vị tải về theo File đăng tải đính kèm theo.

2. Thời hạn gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 31/01/2016, đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ e-mail: thanh.nvsl@gmail.com.

Để kịp thời tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Nội vụ (đ/c Lương Thanh, ĐT.0223 851 304 hoặc DĐ 0904757868) để giải đáp./.