Số 50/SNV-CCHC Ngày 15/01/2016 V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 3402/QĐ-UBND về đánh giá chỉ số cải cách hành chính.

Đăng ngày: 22/01/2016 09:12:14

Kính gửi:    

– Các sở, ban, ngành;           

– Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

          Thực hiện Quyết định số 3402/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc Ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Nội dung tự đánh giá, chấm điểm theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ vào các tiêu chí và quy trình đánh giá chỉ số cải cách hành chính quy định tại Quyết định số 3402/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về Ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thực hiện đánh giá chỉ số cải cách hành chính và gửi về Sở Nội vụ, như sau:

– Đối với các sở, ban, ngành: Đánh giá theo Phụ lục I

– Đối với UBND các huyện, thành phố: Đánh giá theo Phụ lục I

2. Về tài liệu kiểm chứng

Việc tự đánh giá chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị phải có tài liệu kiểm chứng kèm theo để chứng minh cho việc tổ chức, triển khai thực hiện theo quy định. Trường hợp có nội dung triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị có liên quan đến nội dung cải cách hành chính thì các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố phải gửi kèm các văn bản có liên quan, hoặc có báo cáo chuyên đề gửi kèm theo hồ sơ.

* Lưu ý: Những tài liệu có liên quan các cơ quan, đơn vị đã gửi đến Sở Nội vụ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác năm theo Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh thì không phải photocopy gửi lại, Sở Nội vụ sẽ dùng tài liệu đó làm tài liệu kiểm chứng cho việc đánh giá chỉ số Cải cách hành chính.

3. Tài liệu, hồ sơ đề nghị đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2015, gồm có:

– Báo cáo kết quả tự đánh giá chỉ số cải cách hành chính được Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phê duyệt.

– Các tài liệu kiểm chứng gửi kèm theo báo cáo kết quả tự đánh giá chỉ số cải cách hành chính để phục vụ cho công tác thẩm định là: Các Quyết định, kế hoạch, báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề, thông báo, kết luận…, các số liệu thống kê trên các lĩnh vực cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận để phục vụ cho việc tính điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần (tài liệu kiểm chứng có thể áp dụng trong các trường hợp sau: lập danh mục tài liệu, Photocopy hoặc scan từ tài liệu gốc, có đóng dấu của cơ quan, gửi qua phần mềm, qua E-mail. Không chấp nhận những tài liệu gửi qua E-mail không có số, ngày, tháng, không có dấu của cơ quan, đơn vị).

– Đối với những tiêu chí, tiêu chí thành phần không có tài liệu kiểm chứng thì cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo giải trình nêu rõ kết quả đạt được, có số liệu, tài liệu chứng minh cụ thể cách đánh giá, tính điểm.

Hồ sơ gửi về Sở Nội vụ (Phòng cải cách hành chính) trước ngày 05/03/2016. (Số điện thoại: 0223.751.890; Email: cchcsonla@gmail.com).

Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố quan tâm phối hợp thực hiện./.