Tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.

Đăng ngày: 30/12/2015 15:12:11

Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành các cơ quan hành chính nhà nước, phấn đấu đến năm 2020 chỉ số cải cách hành chính của tỉnh nằm trong nhóm các tỉnh đạt kết quả khá trong vùng trung du miền núi phía Bắc. Trong đó tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, đổi mới phương pháp lề lối làm việc, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của bộ máy hành chính các cấp.

Ngày 22/12/2015 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3241/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La, giai đoạn 2016-2020 với các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể:

1. Đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ đã đề ra.

2. Nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát hệ thống Văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh.

3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện việc hệ thống hóa thủ tục hành chính của cơ quan hành chính các cấp, thực hiện rà soát, công bố công khai, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hồ sơ, biểu mẫu, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân và Doanh nghiệp.

4. Tổ chức thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo Đề án xác định vị trí việc làm.

6. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

7. Đẩy mạnh cải cách tài chính công, đổi mới cơ chế tài chính cho các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công; ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính các cấp.

8. Đổi mới công tác tuyên truyền cải cách hành chính với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp.

* Cũng trong ngày 22/12/2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định số 3242/QĐ-UBND ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 với 42 nhiệm vụ cụ thể, với mục tiêu, tạo ra sự chuyển biến thực sự mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính của tỉnh, nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành của bộ máy hành chính các cấp; sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức; đổi mới tổ chức, hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, nâng cao mức độ hài lòng của người dân với cơ quan hành chính nhà nước.

Cao Hải – Sở Nội vụ